Osnove rada s alatima za upravljanje referencama

Oblik računa za prisvajanje dobiti i gubitka od trgovine

Oblik računa za prisvajanje dobiti i gubitka od trgovine

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

Organizacija udruženog rada, odnosno organizacija poslovnog udruživanja, koja obavlja privrednu djelatnost može, pod uvjetima i po postupku koji su propisani saveznim zakonom, biti ukinuta ako ne ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje svoje djelatnosti, ako trajnije nije u mogućnosti obnavljati društvena sredstva kojima posluje i osiguravati ostvarivanje ustavom zajamčenih prava radnika u pogledu njihove materijalne i socijalne sigurnosti, ili ako nije u mogućnosti ispunjavati druge zakonom utvrđene ili ugovorom preuzete obaveze. Organizacija udruženog rada koja obavlja društvenu djelatnost može, pod uvjetima i po postupku koji su propisani zakonom, biti ukinuta, ako ne ispunjava zakonom propisane uvjete ili ako ne postoje uvjeti za obavljanje njene djelatnosti.

RAČUNOVODSTVENE PRIJEVARE U POSLOVANJU S DOBAVLJAČIMA I

Zakonom se određuje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima korišćenje slobodama protivno ovom ustavu povlači ograničenje ili zabranu njihovog korišćenja. Ove slobode i prava ostvaruju se, a dužnosti se ispunjavaju na osnovu ovog ustava. Način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava može se propisati samo zakonom, i to jedino kad je ovim ustavom predviđeno ili kad je neophodno za njihovo ostvarivanje. Osigurava se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Zakon o financijskom osiguranju

Prijedlog da se pristupi promjeni Ustava SFRJ može podnijeti najmanje trideset delegata u Saveznom veću, Predsjedništvo SFRJ, skupština republike, skupština autonomne pokrajine i Savezno izvršno vijeće.

FISKALIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

6) donosi, kad je to predviđeno ovim ustavom, zakone o privremenim mjerama, 7) utvrđuje, na prijedlog Predsedništva SFRJ, izvore i obim sredstava i odlučuje o preuzimanju kreditnih i drugih obaveza za potrebe narodne obrane i državne sigurnosti koje nastanu usled vanrednih okolnosti, 8) pretresa, u okviru svog djelokruga, izveštaje Saveznog izvršnog vijeća i saveznih organa uprave, vrši političku kontrolu nad radom ovih organa i svojim smjernicama usmjerava njihov rad, 9) utvrđuje politiku izvršavanja saveznih zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi, kao i obaveze saveznih organa u vezi sa izvršavanjem tih propisa i akata, 5) vrši verifikaciju mandata i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima delegata u Vijeću.

Bivša šefica BH Pošte u Brčkom osuđena zbog pronevjere

Na osnovu dogovora o zajedničkim interesima i ciljevima privrednog i društvenog razvoja u općini, gradskoj i regionalnoj zajednici, autonomnoj pokrajini, republici i federaciji i na osnovu planova i programa rada i razvoja organizacija udruženog rada, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, kao i na osnovu zajednički ocjenjenih mogućnosti i uvjeta razvoja, donose se društveni planovi društveno-političkih zajednica. Društvenim planovima društveno-političkih zajednica utvrđuju se zajednička politika razvoja i smjernice i okviri za donošenje mjera ekonomske politike i upravnih i organizacionih mera, kojima se osiguraju uvjeti za ostvarivanje tih planova.

Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije donesen je 76. veljače 6979. godine. [Pozor: Dolje prikazani tekst je nepotpuno pročišćeni tekst sa srpskog na hrvatski jezik.]

Radnik ima pravo radi ostvarivanja svojih samoupravnih prava biti redovno obavještavan o poslovanju organizacije i njenom materijalno-finansijskom stanju, o ostvarivanju i raspodjeli dohotka i korišćenju sredstava u njoj, kao i o drugim pitanjima od interesa za odlučivanje i kontrolu u organizaciji.

Članovi Saveznog izvršnog vijeća mogu biti birani dva puta uzastopno, a izuzetno, po posebnom postupku utvrđenom saveznim zakonom, još za jedan mandatni period. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća ima pravo vijećima Skupštine SFRJ predlagati razrješenje od dužnosti pojedinih članova Vijeća i izbor novih članova. Ostavka ili razrješenje od dužnosti predsjednika Saveznog izvršnog vijeća povlači ostavku, odnosno razrješenje cijelog Vijeća.

Radnici u osnovnoj organizaciji udruženog rada utvrđuju osnove i mjerila raspoređivanja dohotka i osnove i mjerila raspodjele sredstava za svoje lične dohotke. Radnici u osnovnoj organizaciji udruženog rada utvrđuju sa radnicima u drugim organizacijama udruženog rada zajedničke osnove i mjerila za raspoređivanje dohotka i raspodjelu sredstava za lične dohotke. Аko se raspoređivanjem dohotka, odnosno raspodjelom sredstava za lične dohotke, narušavaju odnosi koji odgovaraju načelu raspodjele prema radu ili remeti tok društvene reprodukcije, zakonom se mogu utvrditi mjere kojima se osigurava ravnopravnost radnika u primenjivanju načela raspodjele prema radu odnosno kojima se sprečavaju ili otklanjaju poremećaji u društvenoj reprodukciji.

Ustavni sud Jugoslavije prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava Skupštinu SFRJ o stanju i problemima ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i daje Skupštini SFRJ mišljenja i prijedloge za donošenje i izmjenu zakona i preduzimanje drugih mjera radi osiguravanja ustavnosti i zakonitosti i zaštite prava samoupravljanja i drugih sloboda i prava građana i samoupravnih organizacija i zajednica.

Radni ljudi i građani, organizacije udruženog rada, društveno-političke zajednice, mjesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice imaju pravo i dužnost osiguravati uvjete za očuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove sredine kao i sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla, vode, vodotoka i mora, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar