Odluka o upravljanju rizicima - Narodne novine

Tehnike trgovanja danima opcija

Tehnike trgovanja danima opcija

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

c) podatke koji će se staviti na raspolaganje ponuditeljima tijekom elektroničke dražbe i, prema potrebi, kada će im oni biti stavljeni na raspolaganje

Javna objava OTP banka

7. Adresa e-po&scaron te ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o specifikacijama nabave, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 788. ovoga Zakona, podatak o tome na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.

Odluka o izvješćima o jamstvenom kapitalu i kapitalnim

6. pravnim instrumentom koji stvara međunarodne pravne obveze, poput međunarodnog sporazuma sklopljenog u skladu s osnivačkim Ugovorima, između Republike Hrvatske i jedne ili vi&scaron e trećih država ili njihovih dijelova, a koji obuhvaća radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili kori&scaron tenju projekta od strane država potpisnica

Službeni list C 151/2018

a) Vrsta i količina usluga koje će se isporučiti, uključujući sve mogućnosti za daljnje nabave i, ako je moguće, procijenjeno vrijeme koje je na raspolaganju za izvr&scaron avanje tih mogućnosti, kao i broj eventualnih obnova. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, također, ako je moguće, procjena kada će se objaviti sljedeći pozivi na nadmetanje za usluge koje će se nabavljati

7. po&scaron tanske usluge su usluge koje se sastoje od prijema, razvrstavanja, usmjeravanja i isporuke po&scaron tanskih po&scaron iljke, a &scaron to uključuje usluge koje su obuhvaćene i koje nisu obuhvaćene univerzalnom uslugom sukladno posebnom propisu kojim se uređuju po&scaron tanske usluge

7. pravna osoba pod kontrolom obavlja vi&scaron e od 85 % svojih djelatnosti u izvr&scaron avanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili vi&scaron e javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili vi&scaron e tih javnih naručitelja provode kontrolu, i

&ndash građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igrali&scaron tima, igrali&scaron tima za golf i drugim sportskim objektima,

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika .

6. na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu s međunarodnim sporazumom ili dogovorom, sklopljenim u skladu s osnivačkim Ugovorima, između Republike Hrvatske i jedne ili vi&scaron e trećih država ili njihovih dijelova, a koji mogu obuhvaćati radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili kori&scaron tenju projekta od strane država potpisnica

Odredbe ovoga poglavlja ne smiju se primjenjivati s ciljem izbjegavanja primjene odredaba ovoga Zakona ili propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti.

7. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s vi&scaron e od 5,5 %.

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar