I'M siječanj 2018 by Ivana Maletić - Issuu

Algoritamsko natjecanje u trgovanju

Algoritamsko natjecanje u trgovanju

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

&ndash na odgovarajući učinkovit način upravljaju sukobima interesa koji mogu proizaći iz kombinacije investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga i poslova servisera

IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i

86. interni kapital je kapital koji investicijsko dru&scaron tvo ocijeni adekvatnim u odnosu na vrstu i razinu rizika kojima jest ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju

IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i

77. multilateralni sustav je svaki sustav ili platforma koja omogućava interakciju ponuda za kupnju i ponuda za prodaju financijskih instrumenata vi&scaron e zainteresiranih trećih strana

Zakon o tržištu kapitala

8. povećavaju djelotvornost nadzora otklanjanjem vi&scaron estrukih istovjetnih nadzornih zahtjeva, a osobito u svezi s dobivanjem informacija iz članka 777. stavka 8. i članka 778. stavka 6. ovoga Zakona

Službeni list L 173/2014 - EUR-Lex

8. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj investicijskog dru&scaron tva te rizike kojima je investicijsko dru&scaron tvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svojem poslovanju, rizike koje investicijsko dru&scaron tvo predstavlja za financijski sustav, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) br. 6598/7565 i preporukama ESRB-a, ako je to primjenjivo, i rizike koji se otkrivaju testiranjem otpornosti na stres, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost djelatnosti investicijskog dru&scaron tva.

7. odobravanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili vi&scaron e financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno dru&scaron tvo koje odobrava zajam ili kredit

685. trgovanje za vlastiti račun je trgovanje koristeći se vlastitim kapitalom iz kojeg proizlaze transakcije s jednim ili vi&scaron e financijskih instrumenata

7. investicijsko dru&scaron tvo obavijesti Agenciju u skladu s člankom 877. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/7568 da rezultati testiranja otpornosti na stres iz toga članka značajno prema&scaron uju njegove kapitalne zahtjeve za portfelj namijenjen trgovanju korelacijama.

8. izdavatelji vrijednosnih papira podliježu periodičnim i kontinuiranim zahtjevima za obavje&scaron tavanjem, čime se osigurava visoka razina za&scaron tite ulagatelja i

b) sustavno pokretanje postupka davanja, davanje, usmjeravanje ili izvr&scaron avanje naloga bez ljudske intervencije za pojedinačne transakcije ili naloge i

Ako se unatoč izrečenim mjerama iz članka 769. ovoga Zakona financijsko stanje investicijskog dru&scaron tva ne pobolj&scaron a te ako investicijsko dru&scaron tvo i dalje u značajnoj mjeri kr&scaron i zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/7568 i drugih relevantnih propisa kojima se uređuje poslovanje investicijskih dru&scaron tava ili ako utvrdi da i dalje postoje značajni nedostaci u poslovanju investicijskog dru&scaron tva, Agencija može:

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar