Fizickolice Registar vrijednosnih papira u FBiH

Matični broj vrijednosnih papira

Matični broj vrijednosnih papira

PREPORUČUJU: NAJBOLJI CFD BROKER

87. ako izdavatelj vrijednosnih papira koji su distribuirani javnosti propusti objaviti informacije ili ih dostaviti Komisiji, suprotno članku 78. ovoga Zakona,

PRAVILA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I

86. ako izdavatelj izda kreditne vrijednosne papire koji su osigurani zalogom nekretnina, koji nije upisan u odgovarajuće javne knjige i registre, ili čiju vrijednost nije procijenio ovlašteni sudski vještak ili je vrijednost manja od iznosa utvrđenog člankom 77. stavkom 9. ovoga Zakona,

Zakon o tržištu vrijednosnih papira

Prilikom obavljanja poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira zabranjeno je prodavati vrijednosne papire ili davati naloge za njihovu prodaju iz tog portfelja, odnosno kupovati vrijednosne papire ili davati naloge za njihovu kupnju za portfelj isključivo s namjerom stjecanja provizije koja se naplaćuje za tu kupnju i prodaju.

VRIJEDNOSNI PAPIRI | SEMINARSKI RAD IZ BANKARSTVA I

Središnja depozitarna agencija odgovara za štetu, uključivši i izmaklu dobit, koja nastane zbog netočnosti ili gubitka podataka u svezi s nematerijaliziranim ili imobiliziranim vrijednosnim papirima, prema načelu pretpostavljene krivnje.

ZAKON kvalitet i druga svojstva standardizirani i kojima se

Odjel za praćenje investicijskih fondova obrađuje zahtjeve za izdavanje dozvola društvima za upravljanje investicijskim fondovima

6. odavati informacije, koje su materijalne činjenice ili povlaštene informacije, za koje saznaju pri obnašanju svojih obveznosti ili pri obavljanju zadaća na burzi ili na drugi način i to bilo kojoj osobi, osim kada su za to ovlašteni zakonom, ako se takvi podaci smatraju poslovnom tajnom,

85. ako izdavatelj propusti u propisanom roku dostaviti obavijest o spajanju ili podjeli dionica dioničarima i Komisiji (članak 85. stavak 6. i 5.),

Komisija se sastoji od pet članova, od kojih je jedan predsjednik Komisije. Predsjednika i ostale članove Komisije imenuje i razrješava dužnosti Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

5. kada su vrijednosni papiri na koje se odnosi prospekt zamjenjivi ili su izdani zajedno s pravima na kupnju ili upis, a izdavatelj vrijednosnih papira na čije stjecanje daju pravo ili u koje se mogu zamijeniti nije izdavatelj vrijednosnih papira na koje se odnosi prospekt, treba navesti i podatke iz ovoga stavka o drugom izdavatelju.

6. imena, prezimena i adrese članova uprave i nadzornog odbora ili drugoga odgovarajućeg tijela izdavatelja te funkcije što ih obnašaju u tim tijelima, koji su odgovorni za sadržaj prospekta, a ako se prospekt odnosi na dionice, onda naknade i primanja koja članovi uprave i nadzornog odbora ostvaruju od izdavatelja,

Najmanje 75% dionica roda za koje se zahtijeva uvrštenje u službenu ili redovitu kotaciju mora biti prodano javnom ponudom prije podnošenja zahtjeva za uvrštenje.

ZAČETITE TRGOVINU CRYPTOCURRENCY

Ostavite komentar